Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 2024

Wedstrijdreglement De Zeeuwsche Middelburg

Versie 2024

 

Algemeen

1     Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (zoals verwoord in de NGF rules) en de Plaatselijke Regels zoals op dat moment van kracht bij golfclub “De Zeeuwsche Middelburg”.

2     Het wedstrijdreglement en de appendices zijn opgesteld door de Handicap- en Regelcommissie. Wijzigingen kunnen alleen na overleg door de H&R-commissie worden aangebracht.

3     Het wedstrijdreglement geldt voor alle door of namens de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

4     De leiding van de verschillende wedstrijden is in handen van een commissie, hierna te noemen wedstrijdleiding.
We kennen een wedstrijdleiding voor de
Herendag
B Damesdag
C Inloop par 3
D Maandbeker
Maneblussers

F  Fore Ladies

G Vrijdagavond Competitie

H Clubkampioenschap Strokeplay grote baan

I    Clubkampioenschap Strokeplay par 3 baan

J   Clubkampioenschap Matchplay
Daarnaast wordt er een aantal losse wedstrijden georganiseerd.
Voor de wedstrijden onder A tot en met F is er een Appendix met specifieke regels.

5     De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd en neemt indien noodzakelijk beslissingen over de toepassing van de Regels (eventueel in overleg met een referee).

6     Bij ernstige overtreding van de Rules of Golf en/of het wedstrijdreglement heeft de wedstrijdleiding het recht een speler te diskwalificeren.

7     De wedstrijdleiding heeft het recht voor bepaalde wedstrijden minimum eisen voor te schrijven, zoals bijvoorbeeld een handicaplimiet van 36.

8     De wedstrijdleiding heeft het recht in overleg met De Zeeuwsche Middelburg om data van wedstrijden te veranderen, de wedstrijdvorm te veranderen, de handicaplimiet te veranderen en/of het aantal inschrijvingen te beperken.

9     De wedstrijdleiding bepaalt de starttijden in overleg met De Zeeuwsche Middelburg en deelt de flights in.

 

Inschrijven voor wedstrijden

10   Indien niet anders vermeld, zijn de wedstrijden open voor leden van “De Zeeuwsche Middelburg” met een handicap van 54 of lager. De wedstrijdleiding zal op de inschrijflijst duidelijk vermelden welke personen kunnen en mogen inschrijven voor de geplande wedstrijd.

11   De inschrijflijst zal uiterlijk drie weken voorafgaand aan de wedstrijddag op “Mijn Zeeuwsche” geplaatst worden. www.dezeeuwsche.nl. Hierbij staan de starttijden, tot wanneer men in kan schrijven en verdere gegevens van de wedstrijd.
Zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving wordt de startlijst op de site bekendgemaakt.

12   Voor alle wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld staat op de inschrijflijst vermeld.

13   Zijn er bij een wedstrijd minder dan 9 aanmeldingen dan vervalt de wedstrijd. (Bij de wedstrijden op de damesdag is het minimum 6 leden.)

 

Startlijst

14   Op de startlijst staan de deelnemers vermeld met naam en voorletters, handicap en starttijd. Bij een wedstrijd waar sprake is van shotgun zal ook de starthole worden vermeld.

 

Afzeggen/afmelden

15   Wie zich inschrijft voor een bepaalde wedstrijd, verplicht zich tot deelname. Na de inschrijving kan men zich alleen in bijzondere gevallen (bijv. ziekte) telefonisch afmelden bij de wedstrijdleiding. De (verwachte) weersomstandigheid is geen geldige reden voor afzeggen.

16   Indien een speler die zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zich niet voor 17:00 uur de dag voor de wedstrijd heeft afgemeld, of zonder geldige reden niet verschijnt (no show), blijft de speler het inschrijfgeld verschuldigd en kan de speler worden geschorst voor één wedstrijd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De speler moet het verschuldigde inschrijfgeld voor deze wedstrijd contant voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd waaraan hij weer wil/kan/mag deelnemen.

 

Afgelasten van de wedstrijd

17   De wedstrijdcommissie bepaalt op de wedstrijddag of een wedstrijd al dan niet doorgaat. Indien men twijfelt of een wedstrijd al of niet doorgaat dient men telefonisch contact op te nemen met de balie van De Zeeuwsche Middelburg 0118-567490.

 

Melden op de wedstrijddag

18   Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.

19   Deelnemers dienen bij het melden hun inschrijfgeld te betalen. Na inschrijving ontvangen ze hun scorekaart met naam en handicap. De speler is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de handicap.

20   Deelnemers dienen ten minste 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op de juiste afslagplaats aanwezig te zijn. De straf voor het niet op tijd aanwezig zijn is twee strafslagen of verlies van de hole bij matchplay. Indien een speler méér dan 5 minuten te laat op de eerste afslagplaats verschijnt wordt de speler gediskwalificeerd.

 

 

Langzaam spel

21   De Commissie behoudt zich het recht voor regelend op te treden bij een speler/partij die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd. Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar volgende flights.
Bij constatering van de eerste maal overschrijding wordt een waarschuwing gegeven. Bij de tweede overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay één strafslag. Bij de volgende overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay twee strafslagen. Bij een derde overtreding volgt diskwalificatie
Wanneer men bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet men de bal opnemen om de doorstroming in de baan te bevorderen.

 

Onderbreken/schorsen van de wedstrijd

22   De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij bijzondere omstandigheden. Het onderbreken van de wedstrijd zal worden aangegeven door het afgaan van een toeter. De wedstrijd wordt gestaakt als deze langer dan 60 minuten onderbroken moet worden. De wedstrijd wordt in dat geval op een andere datum in zijn geheel overgespeeld. Inschrijfgelden worden onder deze omstandigheden geretourneerd, greenfees niet, tenzij De Zeeuwsche anders beslist.

23   Een speler heeft alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd te onderbreken of te staken. Een speler die zonder toestemming een wedstrijd onderbreekt of staakt, wordt gediskwalificeerd en kan voor één wedstrijd worden geschorst.

 

Scorekaarten

24   De spelers in één flight wisselen de scorekaarten voor de wedstrijd zo uit, dat men elkaars marker is.

25   Na afloop van de wedstrijd moet elke speler, na het verlaten van de laatste hole, zijn scorekaart , zo spoedig mogelijk invullen op intogolf.nl. Daarnaast dient de scorekaart duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. De speler moet ook op elke hole zijn/haar bruto score invullen om de score voor handicapdoeleinden te laten gelden.

Onduidelijke en/of onvolledig ingevulde kaarten kunnen door de wedstrijdleiding als no return worden beschouwd.

26   Indien nodig kan aan de wedstrijdtafel een kaart gecompleteerd worden of een nieuwe kaart worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor een juiste invulling van de scorekaart berust altijd bij de speler.

 

Prijsuitreiking

27   Indien bij een wedstrijd door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald, dan gelden de volgende regels:
bij Strokeplay / Stableford wedstrijden telt, voor het bepalen van de winnaar, het resultaat over respectievelijk de laatste 9, 6, 3 of laatste hole(s). Bij een 18 holes wedstrijd zijn dat respectievelijk de holes 10-18, 13-18, 16-18 en 18. Indien er dan nog geen winnaar is, wint de speler met de laagste handicap.

28   De prijsuitreiking vindt plaats binnen 30 minuten na inlevering van de laatste scorekaart.

29   Protest tegen de uitslag is mogelijk tot 15 minuten na het bekend worden van de uitslag.

30   De deelnemers zijn verplicht de prijsuitreiking bij te wonen. Voortijdig vertrek is alleen toegestaan met toestemming van de wedstrijdleiding. Een deelnemer die zonder afmelding of geldige reden niet aanwezig is bij de prijsuitreiking ontvangt de eventueel door hem/haar gewonnen prijs niet. De door hem/haar behaalde score telt wel.

 

Qualifying

31   Als er sprake is van Qualifying condities, dan is de wedstrijd (met een spelvorm die qualifying is) per definitie qualifying.

 

 

Geschillen

32   Bij geschillen over de interpretatie van het wedstrijdreglement beslist de wedstrijdleiding.

33   Een protest over de uitleg van de Rules of Golf zal aan de Regel- en Handicapcommissie worden voorgelegd, die hierover een bindende uitspraak doet, eventueel na overleg met de regiocommissaris van de NGF.

 

 

 

Mobiele communicatiemiddelen en afstandmeters

34   Het is verboden tijdens wedstrijden in de baan mobiele communicatiemiddelen te gebruiken. Deze mobiele communicatiemiddelen dienen in de baan “uit” te staan. In uitzonderlijke of noodsituaties kan een speler hiervan afwijken door bijvoorbeeld de wedstrijdleiding of het clubhuis te bellen.

35   Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 4.3a. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

 

Handycarts

36   Het gebruik van een buggy / handicart is op vertoon van een Handicart-kaart voor alle wedstrijden toegestaan. Voor clubkampioenschappen is dit niet toegestaan met uitzondering van senioren kampioenschappen.

 

 

Gewijzigd februari 2024