Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Reglement HD 2020

De Zeeuwsche – Middelburg
HERENDAG
Reglement HERENDAG 2020

Algemeen

1. Er is een commissie HERENDAG.
2. De grootte van de commissie is minimaal 3 personen.
3. De speeldagen voor de herendag zijn in principe elke donderdag.
4. De commissie stelt zelf een dienstrooster op. In principe worden er elke speeldag 2 commissieleden aangewezen die optreden als wedstrijdleiding.
5. De commissie bepaalt per speeldag welke spelvorm gespeeld wordt.
In januari wordt een jaarprogramma bekend gemaakt.

Wedstrijden

Deelname

6. Deelname is in principe alleen voor privéleden en in bijzondere gevallen (niet structureel) voor een introducé in het bezit van handicap 54 of lager, die dan greenfee betaalt. Het toelaten van een introducé is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
7. De minimum leeftijd voor deelname aan de herendag-wedstrijden is 18 jaar. De wedstrijdleiding kan daar in bijzondere gevallen van afwijken.
8. Deelname aan wedstrijden van de herendag is spelen met handicap 36,0 of lager.
9. Het maximum aantal deelnemers is 36 personen (9 holes maal 4 spelers) of een ander aantal overeengekomen met De Zeeuwsche. Het minimum aantal is 9 deelnemers. Bij minder dan 9 deelnemers zorgt de wedstrijdleiding dat de starttijden voor de leden die hebben ingeschreven geblokt blijven, zodat zij kunnen spelen (het is dan geen herendag-wedstrijd).

Inschrijven

10. Deelname is op basis van inschrijving. Men kan zich alleen online inschrijven. De starttijden van de herendag worden geblokkeerd van 09.30 tot en met 11.00 uur. De inschrijving sluit op woensdagavond om 18.00 uur. Bij evenementen of speciale wedstrijden kan de sluiting van de inschrijving worden vervroegd. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.
11. Er wordt gespeeld op de grote baan en in principe 18 holes vanaf de gele tee. Hier kan van worden afgeweken. Indien men 9 holes wil spelen of afslaan vanaf de rode tee, dient men dit vooraf bij de inschrijving (onder mededelingen) aan de wedstrijdleiding kenbaar te maken.

De wedstrijd

12. Na sluiting van de inschrijving wordt het wedstrijdschema bekend gemaakt en gepubliceerd op de site. Het streven is de startlijst te publiceren op woensdagavond voor 20.00 uur.
13. De starttijd van de wedstrijd is in principe 09.30 uur. Bij evenementen of speciale wedstrijden kunnen de starttijden worden gewijzigd. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.
14. Voor de start maakt de wedstrijdleiding de spelvorm en (eventuele tijdelijke) local rules bekend aan de deelnemers.
15. Bij qualifying-wedstrijden wordt er een aparte 18 holes wedstrijd en een aparte 9 holes wedstrijd gepland, dit in verband met de afwikkeling van de handicap administratie. De wedstrijden worden, in overleg met de wedstrijdleiding, zoveel mogelijk aansluitend gepland. Het resultaat van de qualifying wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding ingevoerd in het intogolf systeem.
16. Een flight kan bestaan uit 2, 3 of 4 personen.
17. Om het algemeen herendag kampioenschap 2020 wordt gespeeld in een serie van 15 wedstrijden waarvan men minimaal aan 8 wedstrijden moet hebben deelgenomen om mee te dingen naar de titel algemeen herendag kampioen 2020. Van deze serie van 15 wedstrijden wordt een overall klassement gemaakt. Ook van de door deelnemers gemaakte birdies tijdens deze 15 wedstrijden wordt een overall klassement gemaakt. Tevens is er bij elke wedstrijd sprake van een neary en een longest. Voor deze 15 wedstrijden wordt een apart reglement opgesteld. Dit reglement wordt aan de deelnemers van de herendag bekend gemaakt. Er kan worden ingeschreven voor 18 holes wedstrijden en voor 9 holes wedstrijden.

Financiën en prijzen

Financiën

18. Er wordt een bijdrage per deelnemer per wedstrijd gevraagd van €2,00 direct en contant te voldoen. Hiervan kan worden afgeweken bij geplande evenementen zoals herendag-lunch, mosselmaaltijd etc.
19. De commissie herendag houdt een eigen kas en kasboek bij en draagt hierbij zorg voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer.
Jaarlijks is er een kascontrole door de kascontrolecommissie bestaande uit twee personen.
20. Sponsorgeld is een extra bron van inkomsten. Hiervan wordt, naast de kas, zoals genoemd onder punt 19, een aparte verantwoordingsadministratie bijgehouden. Jaarlijks worden inkomsten en uitgaven getoetst door de kascontrolecommissie.
21. De kascontrolecommissie brengt verslag uit over de jaarlijkse controles in punt 19 en 20 aan de commissie herendag. De commissie herendag verleent vervolgens decharge aan de penningmeester bij voldoende resultaat.
22. De commissie herendag bepaalt hoe dit geld wordt besteed. Bijvoorbeeld aan wekelijkse of overall prijzen, maar het kan ook aan een evenement worden besteed, o.a. snertdag, stamppotdag, haringdag, mosseldag, herendag-lunch, gecombineerde dames-/herendag.

Prijzen

23. Het aantal wekelijkse prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Als richtlijn wordt gehanteerd voor zowel de 18 holes deelnemers als de 9 holes deelnemers, twee prijzen per wedstrijd. Bij sterk afwijkende deelname kan de wedstrijdleiding besluiten tot meer of minder prijzen. De prijzen worden door de commissie herendag ingekocht en beschikbaar gesteld aan de wedstrijdleiding.
24. Prijzen bij de geplande serie van 15 wedstrijden om het algemeen herendag kampioenschap 2019 (zie punt 17):
– dagprijzen voor de 18 – en 9 holes wedstrijden (zie punt 23);
– dagprijs voor een gemaakte birdy, de birdy moet zijn gemaakt tijdens de eerste 9 holes van de wedstrijd;
– dagprijs voor de neary en longest, voor de neary en de longest kan alleen worden gescoord tijdens de eerste 9 holes van de wedstrijd;
– prijs voor de winnaar van het overall klassement van zowel de 18 – als de 9 holes wedstrijden;
– prijs voor de winnaar van het overall klassement van de gemaakte birdies tijdens de serie van deze 15 wedstrijden;
Gelijke stand bij een overall klassement wordt beslist door loting.
De wedstrijdleider noteert op het wedstrijdformulier de eindscore van de wedstrijd, de naam van de winnaar van de neary, de naam van de winnaar van de longest en de namen van de spelers die een birdy hebben gescoord.
25. Indien men niet aanwezig is bij de prijsuitreiking betekent dit, dat de prijs aan de daarop volgende deelnemer op de uitslagenlijst wordt uitgereikt. Dit betreft alleen de dagprijzen. De wedstrijdleiding kan daar in bijzondere gevallen van afwijken.

Overige bepalingen

26. Een ieder dient er op toe te zien dat er volgens de regels wordt gespeeld, de kaarten correct worden ingevuld (aantal slagen/punten) en de juiste telling wordt gedaan. Bij een meningsverschil wordt de wedstrijdleiding geraadpleegd, die dan een beslissing neemt.
27. Voor afstandmeters gelden de NGF wedstrijdbepalingen (NGF wedstrijdreglement).
28. Het gebruik van buggy/handicart is voor alle wedstrijden toegestaan.
29. Bij herendag-wedstrijden beslist de wedstrijdleider plus een lid van de commissie herendag of een wedstrijd zal worden afgelast.
30. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.