Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 2018

Algemeen

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (zoals verwoord in de NGF rules)en de Local Rules zoals op dat moment van kracht bij golfclub “De Zeeuwsche Middelburg”.

2. Het wedstrijdreglement geldt voor alle door of namens de wedstrijdcommissie te organiseren wedstrijden.

3. Bij ernstige overtreding van de Rules of Golf en/of het wedstrijdreglement, naar het oordeel van de wedstrijdcommissie, heeft de wedstrijdcommissie het recht de speler(s) voor maximaal 2 wedstrijden te schorsen.

4. De wedstrijdleider heeft het recht, in de daartoe in de Rules of Golf genoemde gevallen, een speler te diskwalificeren.

5. De wedstrijdcommissie heeft het recht voor bepaalde wedstrijden minimum eisen voor te schrijven zoals bijv. een handicaplimiet van 54.

6. De wedstrijdcommissie heeft het recht in overleg met De Zeeuwsche Middelburg om data van wedstrijden te veranderen, de wedstrijdvorm te veranderen, de handicaplimiet te veranderen en/of het aantal inschrijvingen te beperken, alsmede een wedstrijd bij een aantal deelnemers van minder dan 9 te laten vervallen. Bij de wedstrijden op de damesdag is het minimum 6 leden.

7. De wedstrijdcommissie bepaalt de starttijden in overleg met De Zeeuwsche Middelburg en deelt de flights in. Inschrijven voor wedstrijden.

8. Indien niet anders vermeld, zijn de wedstrijden open voor leden van de Zeeuwsche – Middelburg met een handicap limiet van handicap 54. De wedstrijdcommissie zal op de inschrijflijst duidelijk vermelden welke personen kunnen en mogen inschrijven voor de geplande wedstrijd.

9. De inschrijflijst zal minimaal drie weken voorafgaand aan de wedstrijddag op de site van “ikgagolfen” worden geplaatst, www.ikgagolfen.nl Hierop staan de starttijden en de gegevens voor de wedstrijden. Twee dagen voor de wedstrijddag wordt de definitieve startlijst op de site bekend gemaakt. Dit geldt niet voor inloopwedstrijden of voor wedstrijden waarvoor een afwijkend reglement is gemaakt.

10. Voor alle wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld staat op de inschrijflijst vermeld. Inschrijven kan tot uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd. Dit geldt niet voor inloopwedstrijden of voor wedstrijden waarvoor een afwijkend reglement is gemaakt.

Wedstrijdbepalingen

Startlijst
11. Op de startlijst staan de deelnemers vermeld met naam en voorletters, handicap en starttijd. Bij een wedstrijd waar sprake is van shot gun zal ook de starthole worden vermeld.

Afzeggen/afmelden
12. Na de uiterste inschrijfdatum kan men zich alleen in bijzondere gevallen (bijv. ziekte) telefonisch afmelden bij de wedstrijdleiding. Het aanvoeren van de weersomstandigheden als reden voor afmelding wordt niet geaccepteerd als geldige reden.

13. Indien een speler, die zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zich niet heeft afgemeld ( voor 17.00 de dag voor de wedstrijd, (dit geldt niet voor inloopwedstrijden of voor wedstrijden waarvoor een afwijkend reglement is gemaakt.) of zonder geldige reden niet verschijnt (no show), blijft de speler het inschrijfgeld verschuldigd en kan de speler worden geschorst voor één wedstrijd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De speler moet het verschuldigde inschrijfgeld voor deze wedstrijd contant voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd waaraan hij weer wil/kan/mag deelnemen.

Afgelasten van de wedstrijd
14. De wedstrijdcommissie bepaalt op de wedstrijddag of een wedstrijd al dan niet doorgaat. Indien men twijfelt of een wedstrijd al of niet doorgaat dient men telefonisch contact op te nemen met de balie van De Zeeuwsche Middelburg 0118-567490.

Melden op de wedstrijddag
15. Deelnemers dienen zich 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.

16. Deelnemers dienen bij het melden hun inschrijfgeld te betalen. Na inschrijving ontvangen ze hun scorekaart met naam en handicap. De speler is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de handicap.

17. Deelnemers dienen ten minste 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op de juiste afslagplaats aanwezig te zijn. De straf voor het niet op tijd aanwezig zijn is twee strafslagen of verlies van de hole bij matchplay. Indien een speler méér dan 5 minuten te laat op de eerste afslagplaats verschijnt wordt de speler gediskwalificeerd.

Het spelen
18. Bij Stableford wedstrijden moet de bal opgenomen worden als er op die hole geen Stableford- punten meer gescoord kunnen worden.

19. Traag spel wordt door de wedstrijdleiding bestraft. Houdt aansluiting bij de flight voor u. Let op de plaatsing van uw tas of trolley om doorstroming te bevorderen. Ga niet in het verlengde van de puttinglijn staan. Wees stil tijdens de slag van een medespeler. Loop niet voor een nog te spelen bal uit. Repareer uw eigen pitchmark en nog een tweede op de green. Leg uw divot terug. Sla in geval van twijfel een provisionele bal, dit voorkomt onnodig oponthoud. Merk uw bal, of maak aan je medespelers kenbaar met welke bal je speelt. Roep “Fore” met de hele flight. Maak de green zo snel mogelijk vrij en vul uw scorekaart in bij de volgende tee.

Onderbreken/schorsen van de wedstrijd
20. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij bijzondere omstandigheden. Het onderbreken van de wedstrijd zal worden gedaan door het luiden van een bel of het afgaan van een toeter. Indien de wedstrijd langer dan 60 minuten onderbroken moet worden wordt deze gestaakt. De wedstrijd wordt in dat geval op een andere datum in zijn geheel overgespeeld. Inschrijfgelden worden onder deze omstandigheden geretourneerd, greenfees niet. Tenzij De Zeeuwse anders beslist.

21. Een speler heeft alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd te onderbreken of te staken. Een speler die zonder toestemming een wedstrijd onderbreekt of staakt wordt gediskwalificeerd en kan voor één wedstrijd worden geschorst.

Scorekaarten
22. De spelers in één flight wisselen de scorekaarten voor de wedstrijd zo uit dat men elkaars marker is.

23. Na afloop van de wedstrijd moet elke speler, binnen 15 minuten na het verlaten van de laatste hole, zijn scorekaart duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend bij de wedstrijdleiding inleveren. Onduidelijke en/of onvolledig ingevulde kaarten (bijvoorbeeld niet door de marker getekende klaart) kunnen door de wedstrijdleiding als no return worden beschouwd.

24. Indien nodig kan aan de wedstrijdtafel een kaart gecompleteerd worden of een nieuwe kaart worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor een juiste invulling van de scorekaart berust altijd bij de speler.

Prijsuitreiking
25. Indien bij een wedstrijd door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald, dan gelden de volgende regels:
– Bij strokeplay / stableford wedstrijden telt, voor het bepalen van de winnaar het resultaat over respectievelijk de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s). Indien er dan nog geen winnaar is, wint de speler met de laagste handicap. (onder laatste 9, 6, 3, 1 hole(s) wordt respectievelijk verstaan de holes 10-18, 13-18, 16-18 en 18.

26. De prijsuitreiking vindt plaats binnen 30 minuten na inlevering van de laatste scorekaart.

27. Protest tegen de uitslag is mogelijk tot 15 minuten na het bekend worden van de uitslag.

28. De deelnemers zijn verplicht de prijsuitreiking bij te wonen. Voortijdig vertrek is alleen toegestaan met toestemming van de wedstrijdleiding. Een deelnemer die zonder afmelding of geldige reden niet aanwezig is bij de prijsuitreiking ontvangt de eventueel door hem/haar gewonnen prijs niet. De door hem/haar behaalde score telt wel.

Qualifying
29. De wedstrijdcommissie bepaalt in overleg met de regel- en handicapcommissie welke wedstrijden qualifying zijn en onder welke voorwaarden.

Referee
30. Een protest over de uitleg van de Rules of Golf zal aan de regelcommissie worden voorgelegd, die hierover een bindende uitspraak doet, eventueel na overleg met de regiocommissaris van de NGF.

Overige bepalingen

Draagbare telefoon
31. Het gebruik van draagbare telefoons tijdens de wedstrijd is verboden op straffe van diskwalificatie, tenzij de wedstrijdleiding hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Afstandmeter
32. Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie bezit, mag wel mee de baan op, maar alleen om er de afstand mee te meten(Regel 14-3).

Handicart/Buggy
33. Het gebruik van een handicart/buggy is op vertoon van een handicarthouder voor alle wedstrijden toegestaan, met uitzondering van clubkampioenschappen.

34. Medespelers mogen op geen enkele manier gebruik maken van de handicart/buggy.

35. Het delen van een handicart/buggy door twee bezitters van een handicartgebruikerskaart dient voor de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en is alleen toegestaan indien deze het verzoek inwilligt.

36. Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een handicart/buggy, volgt automatisch diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.